Pågående projekt

FLIS (fettlever i Sverige) är en prospektiv kohortstudie som genomförs inom ramen för SweHep. Syftet med FLIS är att skapa en stor nationell kohort av patienter med fettlever som följs i fem år, och riskfaktorer för progress av sjukdomen identifieras. Patienterna undersöks med ett flertal modaliteter och en biobank skapas, vilken kan användas för att undersöka betydelsen av olika biomarkörer. Ansvarig för FLIS är Hannes Hagström (hannes.hagstrom@ki.se)

PBC är en studie vars syfte är att i ett större svenskt patientmaterial studera förlopp och prognos för patienter med primär biliär kolangit (PBC) i relation till behandlings- svar på Ursodeoxicholsyra (UDCA). Det är en retrospektiv studie där vi identifierar samtliga patienter med PBC som mellan 2005 och 2016 besökt respektive Universitetssjukhus och utifrån journaluppgifter samla in labdata och kliniska data. Vi jämför också sjukskrivningsdata med matchade kontroller för att utröna om PBC påverkar arbetsförmågan. Projektansvarig är Nils Nyhlin (nils.nyhlin@regionorebrolan.se).

CANCERSURVEILLANCE VID PSC är en studie som syftar till att prospektivt utvärdera om årlig övervakning med MR/MRCP kan identifiera tidig cancer-utveckling i levern hos patienter med primär skleroserande cholangit (PSC). Samtidigt skapas en biobank för vidare studier av potentiellt viktiga biomarkörer för prognos och cancerrisk. Patienterna följs årligen under 5 år och rekryteringen av patienter avslutades våren 2016 då 623 patienter hade inkluderats. Annika Bergquist (annika.bergquist@ki.seär huvudansvarig för studien och totalt deltar 13 centra från hela Sverige.

AIH-BUD-PRED är en prospektiv, randomiserad behandlingsstudie av patienter med nydiagnostiserad autoimmun hepatit (AIH). AIH behandlas vanligen med kortison, och prednisolon har länge varit standardbehandling. Några mindre studier har dock antytt god effekt även av budesonid, med färre biverkningar än prednisolon, vid icke-cirrotisk AIH. Syftet med denna studie är att jämföra effekten av prednisolon och budesonid vid AIH avseende bl.a. tid till remission, olika kortisonbiverkningar såsom diabetes och försämrad bentäthet, samt livskvalitet. I studien ingår leverbiopsier, elastografi, kliniska labparametrar, QoL-enkäter, samt analys av olika biomarkörer, vilka även möjliggör vidare studier av patogenes och prediktiva faktorer vid AIH. Huvudansvarig prövare är Daniel Klintman (daniel.klintman@skane.se).