Gruppens sammansättning: 

Gruppen utgörs av leverforskare i Sverige. Ordförande väljs på 3 år i taget med möjlighet till omval. Gruppen har en sekreterare som väljs på 3 år i taget, och en kassör. 

Mötesordning: 

Möten sker 2 ggr/år to-fre, lunch till lunch, i oktober och mars. Framför-hållning för datum för nästa möte är alltid minst 1 år. Mellan varje möte hålls en kortare telefonavstämning i syfte att bibehålla momentum. Agenda skickas ut minst 2 veckor före mötet. 

Till varje möte bjuds en gäst för att föreläsa kring aktuellt ämne i syfte att kompetensutveckla, inspirera och öppna vägar för nya forskningssam-arbeten. Gästen bjuds att auskultera på hela mötet.

Nya medlemmar: 

SweHep välkomnar nya medlemmar. Inför medlemskap i SweHep får nya medlemmar efter kontakt med ordföranden delta på prov under tre möten innan medlemskap kan överenskommas i dialog med gruppen. Detta för att den nya medlemmen ska få en tydlig uppfattning om vad som förväntas som medlem och att man trivs med arbetsformerna.

medlemskap: 

Medlemmar i SweHep förbinder sig att aktivt delta på alla möten och aktivt bidra i alla projekt. Med det menas att alltid komma förberedd och påläst kring det material ansvarig prövare skickat ut minst 2 veckor före mötet, att bidra med inklusion av patienter i de studier SweHep i konsensus kommit överens om och att ta ett ansvar för att bibehålla ett gott arbetsklimat i gruppen.